building log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building log

    * kỹ thuật

    gỗ xây dựng