building fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building fire

    * kinh tế

    sự hun khói lạnh