building law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building law

    * kỹ thuật

    luật xây dựng