building zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building zone

    * kỹ thuật

    khu xây dựng