building lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building lime.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building lime

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vôi xây dựng