building lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building lease

    * kinh tế

    hợp đồng cho thuê có xây dựng