building art nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building art nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building art giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building art.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building art

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nghệ thuật xây dựng