building cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building cage

    * kỹ thuật

    khung nhà