buildingline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buildingline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buildingline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buildingline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buildingline

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tuyến thi công

    tuyến xây dựng