building pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building pit

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hố móng công trình

    hố móng thi công