building brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch xây

    gạch xây dựng