building-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building-up

    * kỹ thuật

    sự lắp ráp

    điện lạnh:

    sự làm dày thêm