building acts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building acts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building acts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building acts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building acts

    * kỹ thuật

    luật lệ xây dựng

    quy phạm xây dựng