building part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

building part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm building part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của building part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • building part

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    một bộ phận nhà