blood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blood.

Từ điển Anh Việt

 • blood

  /blʌd/

  * danh từ

  máu, huyết

  nhựa (cây); nước ngọt (hoa quả...)

  sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu

  to thirst for blood: khát máu

  tính khí

  in warm blood: nổi nóng, nổi giận

  bad blood: ác ý

  giống nòi, dòng dõi, họ hàng, gia đình

  to be the same flesh and blood: cùng một dòng họ, cùng một dòng máu

  to be near in blood: có họ gần

  blood royal: hoang gia

  fresh blood: số người mới nhập (vào một gia đình, một xã, một hội)

  bit of blood: ngựa thuần chủng

  dauntlessness runs in the blood of that family: tinh thần bất khuất là truyền thống của gia đình ấy

  người lịch sự, người ăn diện ((thường) young blood)

  blood and iron

  chính sách vũ lực tàn bạo

  blood is thicker than water

  (tục ngữ) một giọt máu đào hơn ao nước lã

  to breed (make, stir up) bad blood between persons

  gây sự bất hoà giữa người nọ với người kia

  to drown in blood

  nhận chìm trong máu

  to freeze someone's blood

  (xem) freeze

  to get (have) one's blood up

  nổi nóng

  to get someone's blood up

  làm cho ai nổi nóng

  in cold blood

  chủ tâm có suy tính trước

  nhẫn tâm, lạnh lùng, không ghê tay (khi giết người)

  to make one's blood boil

  (xem) boit

  to make someone's blood run cold

  (xem) cold

  you cannot get (take) blood (out of) stone

  không thể nào làm mủi lòng kẻ nhẫn tâm được

  * ngoại động từ

  trích máu

  (săn bắn) luyện cho (chó săn) thích máu

  (nghĩa bóng) xúi giục, kích động (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blood

  the fluid (red in vertebrates) that is pumped through the body by the heart and contains plasma, blood cells, and platelets

  blood carries oxygen and nutrients to the tissues and carries away waste products

  the ancients believed that blood was the seat of the emotions

  temperament or disposition

  a person of hot blood

  people viewed as members of a group

  we need more young blood in this organization

  smear with blood, as in a hunting initiation rite, where the face of a person is smeared with the blood of the kill

  Similar:

  rake: a dissolute man in fashionable society

  Synonyms: rakehell, profligate, rip, roue

  lineage: the descendants of one individual

  his entire lineage has been warriors

  Synonyms: line, line of descent, descent, bloodline, blood line, pedigree, ancestry, origin, parentage, stemma, stock