block search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block search.

Từ điển Anh Việt

  • block search

    (Tech) tìm khối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block search

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tìm kiếm theo khối