block pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block pulley

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    puli khối