block processing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block processing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block processing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block processing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block processing

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    xử lý theo khối