block positioner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block positioner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block positioner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block positioner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block positioner

    * kinh tế

    người định vị lô chứng khoán