block paving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block paving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block paving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block paving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block paving

    * kỹ thuật

    sự lát đá

    xây dựng:

    đá lát mặt đường