block element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block element

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    blốc chi tiết

    blốc thành phần