block derail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block derail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block derail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block derail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block derail

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị trật bánh