block definition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block definition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block definition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block definition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block definition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    định nghĩa khối

    sự xác định khối