block aerial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block aerial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block aerial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block aerial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block aerial

    * kỹ thuật

    ăng ten chung