block address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block address.

Từ điển Anh Việt

  • block address

    (Tech) địa chỉ khối