binary signaling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary signaling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary signaling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary signaling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary signaling

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tạo tín hiệu nhị phân