binary protocol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binary protocol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binary protocol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binary protocol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binary protocol

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    quy ước nhị phân