arteria tympanica anterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria tympanica anterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria tympanica anterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria tympanica anterior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria tympanica anterior

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch màng nhĩ trước