arteria transversa faciei nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria transversa faciei nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria transversa faciei giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria transversa faciei.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria transversa faciei

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch mặt