arteria tibialis posterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria tibialis posterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria tibialis posterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria tibialis posterior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria tibialis posterior

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch chày sau