arteria thyroidea superior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria thyroidea superior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria thyroidea superior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria thyroidea superior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria thyroidea superior

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch giáp trên