arteria thyroidea ima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria thyroidea ima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria thyroidea ima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria thyroidea ima.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria thyroidea ima

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch giãn nhất