arteria spermatica interna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria spermatica interna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria spermatica interna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria spermatica interna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria spermatica interna

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch tinh