arteria profunda femoris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria profunda femoris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria profunda femoris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria profunda femoris.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria profunda femoris

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch đùi sâu