arteria palatina descendens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria palatina descendens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria palatina descendens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria palatina descendens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria palatina descendens

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch vòm miệng xuống, động mạch khẩu cái xuống