arteria meningea anterior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria meningea anterior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria meningea anterior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria meningea anterior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria meningea anterior

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch màng não trước