arteria labialis inferior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria labialis inferior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria labialis inferior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria labialis inferior.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria labialis inferior

    Similar:

    inferior labial artery: an artery that is a branch of the facial artery that supplies the lower lip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).