arteria intercostalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria intercostalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria intercostalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria intercostalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria intercostalis

    Similar:

    intercostal artery: several arteries and supplying the intercostal spaces of the rib cage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).