arteria gastroduodenalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria gastroduodenalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria gastroduodenalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria gastroduodenalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria gastroduodenalis

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch dạ dày - ruột tá, động mạch vị tá