arteria gastrica devtra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria gastrica devtra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria gastrica devtra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria gastrica devtra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria gastrica devtra

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch vị phải, động mạch môn vị