arteria circumflexa ilium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria circumflexa ilium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria circumflexa ilium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria circumflexa ilium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria circumflexa ilium

    Similar:

    circumflex iliac artery: an artery that supplies the lower abdominal walls and skin and the sartorius muscle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).