arteria carotis externa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria carotis externa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria carotis externa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria carotis externa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria carotis externa

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch cảnh ngoài