arteria auditiva interna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria auditiva interna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria auditiva interna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria auditiva interna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria auditiva interna

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch nghe trong