art nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

art nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm art giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của art.

Từ điển Anh Việt

 • art

  /ɑ:t/

  * danh từ

  tài khéo léo, kỹ xảo

  nghệ thuật; mỹ thuật

  a work of art: một tác phẩm nghệ thuật

  mỹ nghệ; nghề đòi hỏi sự khéo léo

  thuật, kế, mưu kế

  Bachelor of Arts: tú tài văn chương (trường đại học Anh)

  Faculty of Arts: khoa văn (trường đại học Anh)

  art is long, life is short

  đời người thì ngắn ngủi, nhưng công trình nghệ thuật thì tồn tại mãi mãi

  to be (have, take) art and part in a crime

  đồng mưu và có nhúng tay vào tội ác

  black art

  ma thuật, yêu thuật

  manly art

  quyền thuật, quyền Anh

  * (từ cổ,nghĩa cổ) ngôi 2 số ít thời hiện tại của be

 • art

  (Tech) mỹ thuật; nghệ thuật; kỷ xảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • art

  * kỹ thuật

  kỹ thuật

  nghệ thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • art

  the products of human creativity; works of art collectively

  an art exhibition

  a fine collection of art

  Synonyms: fine art

  the creation of beautiful or significant things

  art does not need to be innovative to be good

  I was never any good at art

  he said that architecture is the art of wasting space beautifully

  Synonyms: artistic creation, artistic production

  a superior skill that you can learn by study and practice and observation

  the art of conversation

  it's quite an art

  Synonyms: artistry, prowess

  Similar:

  artwork: photographs or other visual representations in a printed publication

  the publisher was responsible for all the artwork in the book

  Synonyms: graphics, nontextual matter