artistry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artistry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artistry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artistry.

Từ điển Anh Việt

 • artistry

  /'ɑ:tistri/

  * danh từ

  nghệ thuật, tính chất nghệ thuật

  công tác nghệ thuật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artistry

  * kỹ thuật

  nghệ thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • artistry

  Similar:

  art: a superior skill that you can learn by study and practice and observation

  the art of conversation

  it's quite an art

  Synonyms: prowess