art deco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

art deco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm art deco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của art deco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • art deco

    Similar:

    deco: a style of design that was popular in the 1920s and 1930s; marked by stylized forms and geometric designs adapted to mass production

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).