art-form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

art-form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm art-form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của art-form.

Từ điển Anh Việt

  • art-form

    * danh từ

    loại hình nghệ thuật