artistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artistic.

Từ điển Anh Việt

 • artistic

  /ɑ:'tistik/ (artistical) /ɑ:'tistikəl/

  * tính từ

  (thuộc) nghệ thuật; (thuộc) mỹ thuật

  có nghệ thuật; có mỹ thuật, khéo léo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artistic

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khiếu nghệ thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • artistic

  relating to or characteristic of art or artists

  his artistic background

  satisfying aesthetic standards and sensibilities

  artistic workmanship

  Similar:

  aesthetic: aesthetically pleasing

  an artistic flower arrangement

  Synonyms: esthetic