esthetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

esthetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm esthetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của esthetic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • esthetic

  Similar:

  aesthetic: (philosophy) a philosophical theory as to what is beautiful

  he despised the esthetic of minimalism

  aesthetic: concerning or characterized by an appreciation of beauty or good taste

  the aesthetic faculties

  an aesthetic person

  aesthetic feeling

  the illustrations made the book an aesthetic success

  Synonyms: aesthetical, esthetical

  Antonyms: inaesthetic

  aesthetic: relating to or dealing with the subject of aesthetics

  aesthetic values

  aesthetic: aesthetically pleasing

  an artistic flower arrangement

  Synonyms: artistic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).