artistic style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artistic style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artistic style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artistic style.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artistic style

    the style of a particular artist or school or movement

    an imaginative orchestral idiom

    Synonyms: idiom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).